• กาว เทป และอุปกรณ์เพื่อการบรรจุ
  • เทปเยื่อกาว 2 หน้า