• เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ถ้วยกระดาษ-โฟม-หลอด ภาชนะในการบรรจุอาหาร